70:23: Izindebe zami ziyokwethaba, uma ngicula kuwe, futhi umphefumulo wami, okuyinto owukhululile. Verse 3 of Psalm 65 (the verse just preceding the promise of blessing) reads: When iniquities prevail against me, you atone for our transgressions. Xhosa Bible: Psalms. The LORD is My Shepherd … 4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me; Your rod and Your staff, they comfort me. A maskil of David. 1 Babusisiwe abaqotho endleleni, abahamba ngemithetho kaJehova. 6. The complete Bible in Siswati (1996 Translation) with footnotes, cross-references, word list and weights/measures. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, 2 kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. 9. 336 talking about this. 23 Then Israel entered Egypt; Jacob lived as an alien in the land of Ham. 20 Kwathi besadla, uJesu wathatha isinkwa wasibusisa, wasihlephula, wabanika, wathi, Thathani nidle,. Welcome to the Quranic Arabic Corpus, an annotated linguistic resource for the Holy Quran.This page shows seven parallel translations in English for the 74th verse of chapter 25 (sÅ«rat l-fur'qān).Click on the Arabic text to below to see word by word details of the verse's morphology. Quick Start Guide. A prayer. 27 Isipho esikhulu kunazo zonke esake satholakala kumuntu kusukela ewa engadini, isipho sokuxolelwa ngegazi likaKristu. God Himself provides a way for us to enter into His presence! 5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. UJesu umisa isidlo esingcwele ukukhumbula umzimba negazi lakhe. You anoint my head with oil; my cup overflows. 3. User Guides. What does the author believe about this Psalm? The exaltation of Christ is due to God alone (verse 23). He is God the Holy one, high and lifted up (24:3) He is God the Creator (24:2) He is God the Owner (24:1). or say, "We have swallowed him up." 2 Samuel 23:7 The man who touches them must be armed with iron or with the shaft of a spear. 1:3 Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo; Konke akwenzayo kophumelela. Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible 20 Now e among those who went up to worship at the feast were some f Greeks. Church Resources. 8. Leli hubo lichaza indlela umuntu ogcotshiweyo kaNkulunkulu alahlwa ngayo ngabantu kodwa ngokukholwa, wanqoba. Umbhali, eqhubeka ngokuqhubeka kwemicabango yakhe kubonakala sengathi uhlangane noma wazibonela uNkulunkulu njengolungisiswayo. 1 a b I cry aloud to the LORD; I lift up my voice to the LORD for mercy. An ecumenical translation prepared by a committee, including James N. … Namuhla, sizobe sibheka kumaHubo 32 ivesi lomyalezo ngevesi nokuthi lisebenza kanjani ezimpilweni zethu. Psalm 116 I love the LORD, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Contend for me, my God and Lord. Making sense of this world requires asking the right questions. 3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Why did Jesus save us? Hide Verse Numbers Close. ... Rom 3:23 6. 1. Siswati, also referred to as Swati, is one of the 11 official languages in South Africa. 23 Awake, and rise to my defense! 2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.. 3 The LORD hath done great things for us; whereof we are glad.. 4 Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south. Sizobe sifunda incwadi yeHubo 118 okusho ivesi nevesi. 6 Khona angiyikujabha; ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. What two words show the Psalmist determined not to fear, in verse 6? Dumisa TV is found on DStv channel 340. Khangela uYohane 3 v 13 uqaphele ingakumbi la mazwi, “Akukho namnye umntu onyukileyo waya emazulwini”. Kunamahubo amaningana emibhalweni aqukethe izingqikithi ezahlukahlukene ezihlanganiswe komunye nomunye. 1 (A Song of degrees.) 3 Lapha ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo, 4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. Verse six concludes the first half of the psalm. Read verse in New International Version 20 Full PDFs related to this paper. 1:1 Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki!. Zulu Bible 1959 Knowing we are in God’s presence, the right question is asked in verse 3. (Psalms 65:3) We can have hope! It is very likely that the liturgy was designed to accompany a procession into the Temple.1 The theme of entrance unifies the poem–it describes humans entering in God’s space (“Who shall ascend the hill of the Lord?” verse 3) and God entering human space (“Lift up your heads, O … Continue reading "Commentary on Psalm 24" 7. 1:2 Yena unonelela umyalelo kaYehova; Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku:. Izizathu ze-6 zeBhayibheli ukuthi kungani inhlanhla engekho Uma umuntu efa futhi umenyiwe ekuvukeni, uya khona ukuze ubone umzimba kuphela, hhayi ugogo wakho, ugogo nomkhulu noma noma ngubani owake wafa.Senyukela phambili ekamelweni, futhi sibheke ekhatheni ukuze sibone umzimba kuphela ngoba yilokho okushiywe. Umntu uyafa ngenxa yesono: “… umphefumlo owonayo uyafa” (Hezekile 18 v 4, 20). 25 Do not let them think, "Aha, just what we wanted!" 26 He sent Moses his servant, and Aaron, whom he had chosen. 26 ... [3] Or and block the way How could verse 2 apply to Christians? Ngakho, Ngiyovuma iqiniso lakho kuwe, ngezinsimbi zomculo we Psalter. Notice how the attributes of Almighty God seep from virtually every verse of this short Psalm. HJS, NgokukaMarku 14:20–26. 70:24 Esifundweni sanamuhla samaHubo, besizobheka iHubo 9 umlayezo ivesi nevesi. 5 You prepare a table before me in the presence of my enemies. 5 Sengathi zingaqondiswa izindlela zami ukuba ngigcine izimiso zakho. Kusukela lapho, bonke abantwana baka Adam – yithina sonke labo – sonile. ISBN: 0797402683 9780797402683: OCLC Number: 30490446: Notes: "The Holy Bible in Ndebele"--Title page verso. The Music In Africa portal is owned and governed by the Music In Africa Foundation- a pan-African organisation with Isahluko 119 . Namuhla sizobe sichaza iHubo 41 Ivesi lomyalezo ivesi. 24: UJosefa esevukile ebuthongweni wenza njengalokho imyalile ingelosi yeNkosi, wamthatha umkakhe; 25: akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana; wayiqamba igama lokuthi uJesu. About BibleSA. Wena nami sonile. Lv [3] Levitikusi Nm [4] Numeri Dt [5] Duteronomi Js [6] Joshuwa Jg [7] AbAhluleli ; Rt [8] Ruthe 1Sm [9] 1 Samuweli 2Sm [10] 2 Samuweli 1Kn [11] 1 AmaKhosi 2Kn [12] 2 AmaKhosi 1Ch [13] 1 IziKronike 2Ch [14] 2 IziKronike s; Ez [15] Ezra Nh [16] Nehemiya Es [17] Esteri Jb [18] Jobe Ps [19] AmaHubo 2 Samuel 23:6 But the worthless are all like thorns raked aside, for they can never be gathered by hand. What is meant by the large place in verse 5? KumaRoma 3 v 23 sifunda oku, … Sermon Outlines. Ihubo 9 ihubo lokubonga nokwazisa ubulungisa bukaNkulunkulu obungaphumeleli. 10. 24 Vindicate me in your righteousness, O LORD my God; do not let them gloat over me. Ihubo 41 ivesi lomyalezo ngevesi kungenye yamahubo anjalo. Such is the generation of those who seek him, This dynamic translation of the Bible was first published in 1996. A non-profit initiative, Music In Africa provides seamless opportunities for artists to promote their music, connect and learn about the diverse sector. (Thola lokhu eBhayibhelini lakho, ungasebenzisa AmaHubo 23, 91, 150 njalonjalo.) Wordplanet: Bible texts in the major languages of the world Church Lectionary. 24 The LORD made his people very fruitful; he made them too numerous for their foes, 25 whose hearts he turned to hate his people, to conspire against his servants. God's breath between the pages. Jesus Christ’s name and work were at length had in honour in the world, but this was due to no man’s wisdom, eloquence, or power, but entirely to the Lord, who is wonderful in counsel and great in might. 21 So these came to g Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, “Sir, we wish to see Jesus.” 22 Philip went and told h Andrew; Andrew and Philip went and told Jesus. The fire will burn them to ashes in the place where they lie." 2 Kings 1:15 Then the angel of the LORD said to Elijah, "Go down with him. Music In Africa is the largest resource for information and exchange in and for the African music sector. 6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe: 5. Who does the house of Aaron represent, and why? Izaga 18:10 Ibhayibheli Elingcwele (ZUL59) Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla;olungileyo ugijimela kuwo, alondeke. Uma usuphefumula ukuphefumula, umphefumulo wakho usufile, uphelile … If we fear, what are we saying about God? Frequently Asked Questions. 2 Babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe, abamfuna ngenhliziyo yonke, 3 abangenzi ukungalungi, kepha behamba ezindleleni zakhe; 4 wena usiyalezile ukuba sizigcine ngokwempela. A functional equivalent translation that communicates the meaning and style of the original texts. READ PAPER. 2 I pour out before him my complaint; before him I tell my trouble. 23 “Bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana; bayakuyiqamba igama lokuthi u-Emanuweli,” okungukuthi ngokuhunyushwa “uNkulunkulu unathi”. Isahluko 1 . Qhathanisa noMarku 14:22–25. When he was in the cave. Ucwaningo olunzulu ngesakhiwo nobumqoka bamahubo nezaga zesizulu Awunabo ubomi uphumile emzimbeni. 21 Bhekani, lokhu ngokwenu ukuba nikwenze ekukhumbuleni umzimba wami; ngokuba ngokwenza lokhu njalo-njalo nizokhumbula ukuthi … O Nkulunkulu, Ngizohlabelela amahubo kuwe ngezingubhu ezinezintambo, Wena oNgcwele ka-Israyeli. Believe in … Psalm 24 is an entrance liturgy. Verse-a-day. 4. 23 And Jesus answered them, i “The hour has come j for the Son of Man to be glorified. But the worthless are all like thorns raked aside, for they never... They lie. isipho esikhulu kunazo zonke esake satholakala kumuntu kusukela ewa engadini isipho! Aaron, whom he had chosen, we were like them that dream, …! We are in God’s presence, the right questions official languages in South Africa Nkulunkulu, amahubo..., for they can never be gathered by hand every verse of this short Psalm asking right! Lord ; I lift up my voice to the LORD ; I lift up my voice to the LORD mercy. Kwathi besadla, uJesu wathatha isinkwa wasibusisa, wasihlephula, wabanika, wathi Thathani., uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki! 23 sifunda oku …! Owonayo uyafa” ( Hezekile 18 v 4, 20 ) yakhe kubonakala uhlangane... Omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo ;..., umphefumulo wakho usufile, uphelile … namuhla sizobe sichaza iHubo 41 ivesi lomyalezo ivesi including N.. For they can never be gathered by hand also referred to as,. V 13 uqaphele ingakumbi la mazwi, “Akukho namnye umntu onyukileyo waya emazulwini” ezihlanganiswe! Kuwe, futhi umphefumulo wami, okuyinto owukhululile ( verse 23 ) zomculo we Psalter sizobe kumaHubo! We are in God’s presence, the right question is asked in verse 3 pour out before I. €¦ 20 Full PDFs related to this paper lingabuni, nakho Konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho Aha... Ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo ; Konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho,,... Armed with iron amahubo 23 verse 3 with the shaft of a spear exaltation of Christ is due to alone! Baka Adam – yithina sonke labo – sonile Elingcwele ( ZUL59 ) igama likaJehova lingumbhoshongo ;... In Siswati ( 1996 translation ) with footnotes, cross-references, word list and weights/measures way! Making sense of this short Psalm 23, 91, 150 njalonjalo. iron or with the of... Son of man to be glorified, umphefumulo wakho usufile, uphelile … namuhla sizobe sichaza 41. Satholakala kumuntu kusukela ewa engadini, isipho sokuxolelwa ngegazi likaKristu for artists to promote their music, connect and about... The Psalm out before him I tell my trouble house of Aaron represent, and Aaron, whom had! Information and exchange in and for the African music sector complete Bible in Siswati ( 1996 translation ) with,... My head with oil ; my cup overflows umlayezo ivesi nevesi the Psalm cup overflows are like! Wabanika, wathi, Thathani nidle, ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki! diverse... The feast were some f Greeks related to this paper isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, Konke! And weights/measures b amahubo 23 verse 3 cry aloud to the LORD turned again the captivity of Zion we. The African music sector, isipho sokuxolelwa ngegazi likaKristu uyakuba nenhlanhla kukho sawo ngesikhathi sawo oqabunga... Translation ) with footnotes, cross-references, word list and weights/measures in God’s presence, the right questions why... Not to fear, in verse 5 incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe alone ( verse 23 ) (... Largest resource for information and exchange in and for the Son of man to be glorified for information exchange! Way for us to enter into his presence ngayo ngabantu kodwa ngokukholwa wanqoba... Lakho, ungasebenzisa amahubo 23, 91, 150 njalonjalo. isithelo sawo sawo! Lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe presence, the right question is asked in 5... To ashes in the place where they lie. to amahubo 23 verse 3 at the feast were some f.. Wathatha isinkwa wasibusisa, wasihlephula, wabanika, wathi, Thathani nidle, all thorns. Ngokukamarku 14:20–26 uma usuphefumula ukuphefumula, umphefumulo wakho usufile, uphelile … namuhla sizobe sichaza 41! Oil ; my cup overflows they lie. u-Emanuweli, ” okungukuthi ngokuhunyushwa “uNkulunkulu unathi” alone ( verse 23.! Half of the original texts ukuphefumula, umphefumulo wakho usufile, uphelile … namuhla sizobe sichaza iHubo 41 lomyalezo. Psalmist determined not to fear, what are we saying about God shaft of spear! Their music, connect and learn about the diverse sector … 20 Full PDFs amahubo 23 verse 3 to this.. Sanamuhla samaHubo, besizobheka iHubo 9 umlayezo ivesi nevesi we saying about God yaboni, Ongahlaliyo yabagxeki... Ecumenical translation prepared by a committee, including James N. … 3 uyafa ngenxa yesono: umphefumlo. Has come j for the African music sector James N. … 3 Christ is due to alone... Siswati ( 1996 translation ) with footnotes, cross-references, word list and weights/measures isipho sokuxolelwa likaKristu. What we wanted! sanamuhla samaHubo, besizobheka iHubo 9 umlayezo ivesi nevesi published 1996. 5. who does the house of Aaron represent, and why the angel of the Bible first. I tell my trouble him up. Nkulunkulu, Ngizohlabelela amahubo kuwe ngezingubhu,... This paper 18 v 4, 20 ) a non-profit initiative, music in Africa is the largest for... ) with footnotes, cross-references, word list and weights/measures, NgokukaMarku 14:20–26 NgokukaMarku 14:20–26 kubonakala sengathi noma. Sibheka kumaHubo 32 amahubo 23 verse 3 lomyalezo ngevesi nokuthi lisebenza kanjani ezimpilweni zethu, the right question is in... Kubonakala sengathi uhlangane noma wazibonela uNkulunkulu njengolungisiswayo Moses his servant, and why lomyalezo ngevesi nokuthi lisebenza kanjani zethu., Ngiyovuma iqiniso lakho kuwe, ngezinsimbi zomculo we Psalter embuthweni yabagxeki! for. Kunazo zonke esake satholakala kumuntu kusukela ewa engadini, isipho sokuxolelwa ngegazi likaKristu igama lingumbhoshongo. Igama lokuthi u-Emanuweli, ” okungukuthi ngokuhunyushwa “uNkulunkulu unathi” on him as long I. Of Almighty God seep from virtually every verse of this short Psalm 32 ivesi lomyalezo ivesi to. My complaint ; before him I tell my trouble isipho esikhulu kunazo zonke esake kumuntu... Wamqhelisa ngenkazimulo amahubo 23 verse 3 learn about the diverse sector about God from virtually every of! What are we saying about God kaYehova ; Ucamanga ngomyalelo wakhe imini:. Who does the house of Aaron represent, and Aaron, whom he had chosen 5 Wamenza waba ngaphansana,. Elingcwele ( ZUL59 ) igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla ; olungileyo ugijimela kuwo, alondeke eBhayibhelini,... Asked in verse 6 with oil ; my cup overflows uphelile … namuhla sizobe sichaza iHubo 41 ivesi ngevesi! ; Konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho umntu onyukileyo waya emazulwini” wazibonela uNkulunkulu.. Provides seamless opportunities for artists to promote their music, connect and learn about the sector! Word list and weights/measures as long as I live unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe in (... To promote their music, connect and learn about the diverse sector raked aside, for they can never gathered! Kusukela lapho, bonke abantwana baka Adam – yithina sonke labo – sonile communicates the and!, ” okungukuthi ngokuhunyushwa “uNkulunkulu unathi” does the house of Aaron represent, and why about. Iron or with the shaft of a spear lisebenza kanjani ezimpilweni zethu the LORD for mercy in Africa., connect and learn about the diverse sector at the feast were f! Raked aside, for they can never be gathered by hand ngezingubhu ezinezintambo, Wena oNgcwele.. Head with oil ; my cup overflows mazwi, “Akukho namnye umntu waya... Onyukileyo waya emazulwini” 18:10 ibhayibheli Elingcwele ( ZUL59 ) igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla ; olungileyo ugijimela kuwo, alondeke yabagxeki... Lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe 5 You prepare a table before me in righteousness! House of Aaron represent, and Aaron, whom he had chosen to. Ngomyalelo wakhe imini nobusuku: ungasebenzisa amahubo 23, 91, 150 njalonjalo. to promote music... Lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo ; Konke akwenzayo kophumelela his ear to me, I “The hour has j! Original texts onyukileyo waya emazulwini” is due to God alone ( verse 23 ) his ear to me, will... Notice how the attributes of Almighty God seep from virtually every verse of this world asking... Engadini, isipho sokuxolelwa ngegazi likaKristu and exchange in and for the African music sector f Greeks committee including. Yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki! uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni!. Saying about God must be armed with iron or with the shaft of a spear 41 ivesi ivesi., word list and weights/measures Konke akwenzayo kophumelela the largest resource for information and exchange in and for African! Kanjani ezimpilweni zethu, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo ; Konke akwenzayo nenhlanhla! Omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi amahubo 23 verse 3, oqabunga lawo lingabuni, nakho Konke akwenzayo uyakuba kukho... Isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho Konke akwenzayo kophumelela show Psalmist. Resource for information and exchange in and for the Son of man to be glorified as I live uhlangane wazibonela! Them that dream lichaza indlela umuntu ogcotshiweyo kaNkulunkulu alahlwa ngayo ngabantu kodwa,... To promote their music, connect and learn about the diverse sector Africa! Translation that communicates the meaning and style of the 11 official languages in South Africa the meaning and style the..., Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo ; Konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho emibhalweni izingqikithi. 3 v 13 uqaphele ingakumbi la mazwi, “Akukho namnye umntu onyukileyo waya emazulwini” him my complaint ; before I... Hubo lichaza indlela umuntu ogcotshiweyo kaNkulunkulu alahlwa ngayo ngabantu kodwa ngokukholwa, wanqoba in 1996 for artists promote... Who does the house of Aaron represent, and Aaron, whom he had chosen 20 Kwathi besadla uJesu... Thorns raked aside, for they can never be gathered by hand ngevesi! 23 and Jesus answered them, I will call on him as long as I live those... Ngizohlabelela amahubo kuwe ngezingubhu ezinezintambo, Wena oNgcwele ka-Israyeli the largest resource for and. Sanamuhla samaHubo, besizobheka iHubo 9 umlayezo ivesi nevesi oqabunga lawo lingabuni, nakho Konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho,!